پروژه ذوب آهن اصفهان

پروژه ذوب آهن اصفهان

کارفرما : چهار منابع آب

طراحی کلمپ ،  پد و ریل های T بولت