پروژه سیمان مند دشتی

پروژه سیمان مند دشتی

کارفرما : چهار منابع آب

طراحی کلمپ و پد ریل های T بولت