پروژه فاز 2 اسکله شهید رجایی 94
پروژه فاز 2 اسکله شهید رجایی 94
پروژه فاز 2 اسکله شهید رجایی 94

پروژه فاز 2 اسکله شهید رجایی 94

مجری : یزد استیل

کارفرما : موسسه مکین