ملاقات و قرارداد

در اولین گام با شما مشتری عزیز، به بررسی کار و شرایط فعلی میپردازیم. بعد از بررسی برنامه پیشنهادی توسط شما به یک جمع‌بندی در مورد استفاده از خدمات خواهیم رسید و در این زمان است که با اعتمادی متقابل میتوانیم همراه و همگام با  شما باشیم.